Regulamin konkursu na Instagramie Bezpruderyjnie.pl „Curvy 1+”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest E-Prestige Agnieszka Duk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gustawa Morcinka 5 lok.8, wpisana do rejestru CEIDG pod numerem NIP: 8942860267, zwana dalej „Organizator”.


2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Curvy 1+” (dalej „Regulamin”).
3. Konkurs trwa od 04.08.2023r. tj. od momentu opublikowania wpisu konkursowego określonego w § 3 pkt. 1 do 07.08.2023r do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania”).


4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.


5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com, na profilu „Bezpruderyjnie.pl” - https://instagram.com/bezpruderyjnie.pl i nie jest stworzony, sponsorowany ani administrowany przez Instagram.

6. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms Inc.


§2

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na Instagramie zgodny z regulaminem portalu Instagram (dalej: „Uczestnik”), obserwuje profil Bezpruderyjnie.pl na Instargamie oraz oznaczy w komentarzu dwie osoby.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie nicka używanego na Instagramie w poście lub pod postem konkursowym.

§3

Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie komentarza pod postem konkursowym będącego odpowiedzią na pytanie „opisz emotikonami historię swojej najlepszej, bądź najgorszej randki”.
2. Zadanie konkursowe należy publikować pod postem 
konkursowym w terminie od momentu publikacji posta konkursowego do 07.08.2023r. do godziny 23:59.
3. Komentarze zamieszczone po upływie terminu określonego w pkt. 2 powyżej, nie biorą udziału w Konkursie.
4. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową (dalej „Komisja”),w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
5. Komisja nagrodzi jedną osobę (dalej: „Zwycięzca”), na podstawie subiektywnej oceny Komentarzy konkursowych z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność Prac Konkursowych z tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość. Dokonując wyboru Zwycięzców Komisja decyduje jednocześnie o przyznaniu danemu Zwycięzcy danej Nagrody w Konkursie, kierując się kryteriami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym.
6. Informacja o Zwycięzcy zostanie opublikowana w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu Bezpruderyjnie.pl do 09.08.2023r.
7. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu wszelkie dane niezbędne do przekazania im nagrody (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod paczkomatu lub adres, na który ma zostać wysłana nagroda).
8. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 7. w określonym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn od Organizatora niezależnych, a zwłaszcza podania błędnych danych przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej.
10.W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową, o której mowa w pkt. 5 powyżej, według kryteriów określonych w pkt. 6 powyżej. W takim przypadku Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w prywatnej wiadomości wysłanej w ramach serwisu Instagram lub zostanie poproszony o kontakt w komentarzu pod postem konkursowym.
11.Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
12.Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w równowartości pieniężnej.


§4

Nadzór nad przebiegiem Konkursu

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Instagram, w szczególności Uczestników, którzy:
-nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
-podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Instagram;
-tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
-którzy nadeślą odpowiedź zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
-których odpowiedź będzie edytowana.
2.Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
3.Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów) zamieszczanych przez Uczestników na ich profilach.
4.Organizator może usuwać treści (posty) zamieszczane przez Uczestników na profilu Bezpruderyjnie.pl w przypadku, gdy posty te zawierają treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, są wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

§5 Nagrody

1. W Konkursie przewidziano 1 (jedną) Nagrodę – masażer intymny Satisfyer Curvy 1+ w kolorze bordowym.


§6

Przetwarzanie danych osobowych

Każdy uczestnik Konkursu zgłaszający pracę konkursową przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Konkursu następuje przetwarzanie jego danych osobowych, stanowiąc prawnie uzasadniony interes Organizatora. Podanie tych danych przez uczestników jest dobrowolne, acz niezbędne do realizacji Konkursu. Niepodanie tych danych skutkować będzie nieuwzględnieniem pracy konkursowej. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo ich sprostowania, oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

§7 Postanowienia końcowe

1.Regulamin dostępny jest stronie internetowej organizatora www.bezpruderyjnie.pl
2.Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
3.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Nagrody, o których mowa w §5 wolne są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2126)

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania