Regulamin

Przed rejestracją, oraz zakupem prosimy zapoznać się z niniejszym regulaminem

Bezpruderyjnie.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie bezpruderyjnie.pl, prowadzony przez E-Prestige Agnieszka Duk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Morcinka 5 lok.8

Organ rejestrujący - CEIDG

Nazwa firmy, oraz adres:

"E-Prestige" Agnieszka Duk
ul. Morcinka 5 lok.8
01-496 Warszawa

REGON: 147067970
NIP: 894-286-02-67

1. "E-Prestige" Agnieszka Duk prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie bezpruderyjnie.pl.
2. Klienci mają możliwość korzystania z bezpruderyjnie.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w bezpruderyjnie.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na bezpruderyjnie.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z E-Prestige Agnieszka Duk dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których E-Prestige Agnieszka Duk jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w bezpruderyjnie.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a E-Prestige Agnieszka Duk, której przedmiotem są usługi świadczone przez E-Prestige Agnieszka Duk, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w bezpruderyjnie.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z bezpruderyjnie.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Wszystkie produkty dostępne w bezpruderyjnie.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych bezpruderyjnie.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku transportu wskazanym w bezpruderyjnie.pl w zakładce "DOSTAWA".
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a E-Prestige Agnieszka Duk dotycząca zakupu danego produktu w bezpruderyjnie.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w bezpruderyjnie.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w bezpruderyjnie.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:


Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym E-Prestige Agnieszka Duk, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie w zakładce "DOSTAWA". Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu dostępnym w bezpruderyjnie.pl w zakładce DOSTAWA.

10. Czas dostawy produktów dostępnych na magazynie wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy i zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym E-Prestige Agnieszka Duk. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
11. Czas dostawy produktów dostępnych na zamówienie wynosi od 7 do 40 dni, w zależności od informacji na stronie produktu.
12. E-Prestige Agnieszka Duk odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
13. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza, lub w formie pisemnej na adres E-Prestige Agnieszka Duk podany w górnej części Regulaminu. Opi procedury reklamacyjnej znajduje się poniżej.

Opis procedury reklamacyjnej:

Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem:

allegrobezpruderyjnie@gmail.com

lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b)datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c)przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d)wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
e)kopię rachunku lub inny dowód wskazujący na fakt, że umowa została zawarta

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Reklamowany przedmiot należy odesłać najtańszą rejestrowaną przesyłką.


14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że E-Prestige Agnieszka Duk niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez E-Prestige Agnieszka Duk albo E-Prestige Agnieszka Duk nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
15. E-Prestige Agnieszka Duk rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni E-Prestige Agnieszka Duk nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi E-Prestige Agnieszka Duk, z zastrzeżeniem, że przedmiot zostanie odesłany najtańszą możliwą przesyłką rejestrowaną.
16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są poniżej:

Prawo o odstąpieniu od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca kupującemu koszt zwracanych przedmiotów + koszt najtańszej przesyłki, którą kupujący mógł wybrać w chwili zakupu, ale z jakichś powodów tego nie uczynił.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: allegrobezpruderyjnie@gmail.com lub biuro@bezpruderyjnie.pl

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres firmy.


(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

E-Prestige Agnieszka Duk
ul. Morcinka 5 lok.8
01-496 Warszawa

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………….. .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

Imię i nazwisko........................
Numer zamówienia.......................
Adres..................................
Data...................................

.......................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Prosimy również o podanie numeru konta do przelewu.

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu bezpruderyjnie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu bezpruderyjnie.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
18. Podane przez Klientów dane osobowe E-Prestige Agnieszka Duk zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w bezpruderyjnie.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w bezpruderyjnie.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez E-Prestige Agnieszka Duk w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o bezpruderyjnie.pl.
19. E-Prestige Agnieszka Duk może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach bezpruderyjnie.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez E-Prestige Agnieszka Duk, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w bezpruderyjnie.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
20. Klient przy pierwszym logowaniu w bezpruderyjnie.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z E-Prestige Agnieszka Duk
21. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
22. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez E-Prestige Agnieszka Duk w ramach bezpruderyjnie.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. E-Prestige Agnieszka Duk oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. E-Prestige Agnieszka Duk oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności E-Prestige Agnieszka Duk oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. E-Prestige Agnieszka Duk oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem bezpruderyjnie.pl.
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w bezpruderyjnie.pl E-Prestige Agnieszka Duk- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez E-Prestige Agnieszka Duk w Sklepie bezpruderyjnie.pl
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością E-Prestige Agnieszka Duk oraz Sklepu w zakresie bezpruderyjnie.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach bezpruderyjnie.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
5. Klienci mogą przeglądać bezpruderyjnie.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w bezpruderyjnie.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez E-Prestige Agnieszka Duk informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez E-Prestige Agnieszka Duk oraz Sklep. i za zgodą Klientów.
8. W przypadku uzyskania przez E-Prestige Agnieszka Duk lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z bezpruderyjnie.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami,E-Prestige Agnieszka Duk lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
9. E-Prestige Agnieszka Duk oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy E-Prestige Agnieszka Duk lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez E-Prestige Agnieszka Duk lub Sklep danych osobowych innemu niż E-Prestige Agnieszka Duk lub Sklep administratorowi danych.
10. E-Prestige Agnieszka Duk oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. E-Prestige Agnieszka Duk oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 16 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. E-Prestige Agnieszka Duk lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec E-Prestige Agnieszka Duk lub Sklepu, lub też gdy E-Prestige Agnieszka Duk lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w bezpruderyjnie.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
11. Dodatkowo, okazjonalnie, E-Prestige Agnieszka Duk za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty bezpruderyjnie.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
12. E-Prestige Agnieszka Duk stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z bezpruderyjnie.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z bezpruderyjnie.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.